Държавни институции

Омбудсман на Република България

Профил: Осъществява застъпничество в полза на гражданите при нарушаване на техни права и свободи от държавните и общинските органи и лицата, които предоставят обществени услуги.

Контакти: София 1000, ул. Джордж Вашингтон № 22

Телефон: 02 8106 955; 02 980 9510

Факс: 02 8106 963

Е-мейл: priemna@ombudsman.bg

Уеб сайт: www.ombudsman.bg

Комисия за защита от дискриминация

Профил: Установява нарушения на забраната за дискриминация, санкционира нарушителите, предписва мерки за преустановяване и премахване на различия в третирането.

Контакти: София 1125, бул. Драган Цанков 35

Телефон: 02 807 3030

Факс: 02 870 8448

Е-мейл: kzd@kzd.bg

Уеб сайт: www.kzd-nondiscrimination.com

Какво значи дискриминация – да дискриминираш е да правиш разлика или да третираш различно личности в сходни ситуации, когато между тях не съществува разлика, която да оправдае такова различно третиране, както и да третираш по същия начин лица в ситуации, които са по същество различни. В областта за защита от дискриминация се консултирате и от специалния сайт на БХК: http://ravni.bghelsinki.org

Национално бюро за правна помощ

Профил: предоставя безплатна правна помощ (консултации и подготовка на завеждане на дело), представителство пред съд и представителство при полицейско задържане:

– Безплатни консултации и подготовка на дела се предоставят, в случай че лицата отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и на лица, настанени в социални домове, на приемни семейства или на семейства на роднини и близки, при които е настанено дете по Закона за закрила на детето;

– Безплатно представителство пред съд се осигурява когато по силата на закона задължително се предвижда адвокатска защита, както и когато лицето не разполага със средства за заплащане на адвокат;

– Представителство при полицейско задържане е задължително от момента на задържането, когато лицето изрази желание да получи защитник.

Контакти: гр. София 1421, ул. “Развигор” № 1

Телефон: 02 819 3200

Факс: 02 865 4812

Е-мейл: nbpp@nbpp.government.bg

Уеб сайт: www.nbpp.government.bg

Комисия за защита на личните данни

Контакти: София 1431, бул. “Акад. Иван Евст. Гешов” 15 Отдел “Жалби”

Телефон: 02 9153 530, 9153 535

Е-мейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Агенция за хора с увреждания

Контакти: 1233 София, ул. Софроний Врачански № 104-106

Телефон: 02 931 8095; 02 832 9073

Факс: 02 832 4162

Е-мейл: ahu@mlsp.government.bg

Уеб сайт: www.ahu.mlsp.government.bg

Комисия за защита на потребителите

Контакти: София град, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3

Телефон: 02 933 0572

Уеб сайт: www.kzp.bg


Неправителствени организации

Правно представителство пред местни и международни институции:

Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Профил:водене на дела за защита от дискриминация, особено по етнически признак и пол, правна защита на хора с увреждания, дела за вреди, причинени от държавата и общините, дела срещу монополисти и др.

Контакти:Пловдив, 4000, ул.”Хан Кубрат” №2, ет.3

Телефон/Факс: 032 62 3244; 032 62 3264; 032 26 4097

Е-мейл: hurights@mail.bg

Уеб сайт: www.eurorights-bg.org

Български адвокати за правата на човека

Профил:правна помощ и водене на стратегически дела пред български и международни съдилища за нарушения на правото на живот, на нечовешко третиране, незаконно задържане, несправедлив съдебен процес и др.

Контакти:София 1000, ул. Гурко 49А ет.3

Телефон: 02 980 3967

Факс: 02 986 6623

Е-мейл: hrlawyer@blhr.org

Уеб сайт: www.blhr.org

Сдружение “Инициатива за равни възможности”

Профил:консултации и правно представителство при нарушаване на право на живот и нечовешко третиране на хора от ромски произход, дискриминация на етническа основа, право на жилище и други социални права и др.

Контакти:София 1373, ул. “313” № 3

Телефон: 8221144

Е-мейл: equal_opportunities@abv.bg

Асоциация “АСУ – ДЕЛФИ”

Профил:консултации и водене на дела за защита от дискриминация по всички признаци

Контакти:гр. Бургас 8000, пощенска кутия 2900, Апостол Стойчев – тел. 089 875 02 75,

Е-мейл: aps@abv.bg

Защита на потребителите:

Бюро за съвети на гражданите към Федерацията на потребителите в България

Контакти: София 1303, ул. Стефан Стамболов 35А, І етаж,1 апартамент,

Телефон/Факс: 02 931 9810, 02 931 9811

Е-мейл: fcb@mobikom.com

Хора с увреждания:

Център за независим живот:

Профил:консултации в сферата на уврежданията; подкрепа на хора с увреждания в общността

Контакти:София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 60

Телефон: 02 983 3117, 02 983 3480, 02 983 2261, 02 983 2515,

GSM: 0898 520 307

Е-мейл: cil@cil-bg.org ; infoto@mail.bg

Уеб сайт: www.cil.bg

Фондация „Хоризонти“

Профил:подпомагане на хора със зрителни увреждания в сферата на образованието, информационното обслужване и професионалната реализация; правни съвети на хора с увреждания

Контакти:София, 1734, Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6 – Читалня.

Телефон/Факс: 02 962 5525

Е-мейл: horizonti@dir.bg

Помощ и защита при медицинска небрежност

Българска асоциация за закрила на пациентите

Профил: организацията позволява подаване на индивидуални жалби относно проблеми на различните пациенти. Грижи се те да бъдат информирани за правата и задълженията си чрез разпространение на информация. Предлага консултации и запитвания относно качеството и липсата на стандарти и услуги в медицинската помощ. Проучва проблеми на хора в неравностойно положение като им помага да получат достъп до безплатни лекарства и прегледи. Анализира действащото законодателство с цел оптимизация и ефективност.

Контакти: България, гр. София, бул. “ Патриарх Евтимий “ № 18, ет. 3

Телефон/Факс: 02 981 66 69

Е-мейл: office@patient.bg , info@patient.bg

Уеб сайт: www.patient.bg

Помощ на жени, преживели насилие

В областта за защита на жени от дискриминация може се консултирате от специалния сайт на БХК: http://ravni.bghelsinki.org.

НПО Център “Отворена врата”

Профил:оказване на социална, юридическа и психологическа помощ на жени, преживели насилие у дома, на работното място или на улицата

Контакти:5800 Плевен, ул. “Неофит Рилски” 55

Телефони: 064 800 933; 064 846 713

Е-мейл: opendoor_centre@hotmail.com

Асоциация “ ДЕМЕТРА”

Профил:осъществява социално-психологично консултиране на жертви на насилие, включително насилие над жени и домашно насилие, посредничи между институции по проблема на насилието над жени

Контакти:гр. Бургас, ул. “ Александровска “№ 101

Телефон/Факс: 056 81 5618,

Мобилен: 0898 583 019

Е-мейл: demetra@unacs.bg

Лице за контакти: Дияна Видева

Фондация “Български център за джендър изследвания”

Профил:предоставя защита на пострадалите от насилие и правна помощ в областта на насилието срещу жените, на дискриминацията на основание на пол на пазара на труда, на жените в областта на вземане на решения.

Контакти:София, бул. “Евлоги Георгиев” 5

Е-мейл: bgrf@fastbg.net

Уеб сайт: www.bgrf.org

Фондация “П.У.Л.С” Перник

Телефон: 076 60 10 10

Е-мейл:pulse.women@gmail.com

Уеб сайт: www.pulsefoundation.org

Информационна брошура на П.УЛ.С. за това какви стъпки следва да предприете ако сте пострадали от домашно насилие. Към брошурата»

Помощ при трафик на хора

Списък с неправителствени организации, оказващи помощ при трафик на хора ще намерите на сайта на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Безплатни правни консултации

Форумът на българския правен портал – Lex.bg предоставя безплатни юридически консултации по различни въпроси.


Европейски омбудсман

Профил: Осъществява застъпничество на граждани на Европейския съюз (ЕС), фирми, организации и други органи със седалище в държава-членка на ЕС срещу незадоволителна или неосъществена административна дейност от страна на органи и институции на ЕС, когато те не действат съгласно разпоредбите на закона или нарушават правата на човека. Примери за това са: административни нарушения, дискриминация, отказ за достъп до информация и др.

Работи чрез подаване на жалба от засегнати лица и по своя инициатива. Омбудсманът не разглежда жалби срещу национални органи в държавите-членки, дейността на националните омбудсмани, жалби срещу фирми или частни лица и дейността на Съда на Европейските общности. Той информира конкретната институция за подадената срещу нея жалба и прави опит за намиране на приятелско решение. Омбудсманът може да изготви доклад до Европейския парламент, в случай че препоръките му не бъдат приети от органа.

Контакти: 1 AvenueduPrésident Robert Schuman, B.P.403, CS 30403, FR-67001 StrasbourgCedex

Телефон: +33(0)3 88 17 23 13

Факс: +33(0)3 88 17 90 62

Ел. поща: eo@ombudsman.europa.eu

Интернет страница: www.ombudsman.europa.eu

Жалба до Европейския омбудсман може да подадете и по електронен път:

www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/interactiveguide.faces