Общата цел на проектното предложение е да стимулира развитие и утвърждаване на София като столица на толерантността, като разработи и приложи обещаващи подходи и методи за по-добро познаване на основните човешки права въз основа на европейските ценности.

Специфични цели на проектното предложение:

  • Популяризиране на добри практики за утвърждаване на толерантността като ключов фактор за устойчивото развитие на град София.
  • Разбиране на процеса и нуждата от повишаване на толерантността и разбирателството между жителите на града.
  • Осигуряване на широка достъпност до информация по темата, чрез създаване на Интернет платформа с фотографски материали популяризиращи визията на София като град на толерантността, разработване на Гайд на толерантността и организиране на фото изложба;
  • Проучване на миналото и настоящето на столицата и да избор различни събития или периоди от историята, които биха определили София, като град на толерантността.