Сдружение “КЛАС-А” е неправителствена организация, работеща в областта на: европейски проекти на национално и международно ниво; социални дейности; консултации; журналистика; обществени комуникации; сътрудничество между публични и частни институции в областта на европейската интеграция; екологията; културата и образованието; човешките права.

Цели на Асоциацията:

• Насърчаване на участието на представители на публичния и частния сектор в дейности за развитие на гражданското общество.

• Стимулиране на обществената отговорност и сътрудничество между публичните институции и гражданите.

• Иницииране на кампании за повишаване на осведомеността.

• Организиране на обучения, инициативи и семинари.

• Осигуряване на квалификационни възможности за специалисти в областта на обществените комуникации.

• Предоставяне на информация за добри практики в областта на медийното управление, медийните и бизнес иновации, събития и програми за обучение.